Sikkerhet i fokus- Åndedrett

SIKKERHET I FOKUS: Åndedrettsvern

Har du tenkt på arbeidsmiljøet du jobber i hver dag? Har du noen gang tenkt på støvet og partiklene du puster inn time etter time?


Uavhengig av om du jobber innendørs eller utendørs utsettes du kanskje for farer som på sikt kan gi skader og helseplager.


Åndedrettsvern beskytter brukerens helse mot luftbåren forurensning i arbeidsmiljøet. Forurensningen kan være i form av partikler (støv, tåke, røyk, bakterier, virus) eller gass/damp. For mer informasjon se standard «EN 529 - Åndedrettsvern - anbefalinger for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold - veiledning».


Arbeidsgiver plikter

 • Gjennomføre, hvis mulig, beskyttende tiltak som reduserer eller eliminerer behovet for åndedrettsvern
 • Foreta en risikoanalyse med kartlegging av arbeidsmiljøet
 • Foreta en utvelgelse av korrekt åndedrettsvern
 • Stille utstyr til disposisjon gratis for bruker
 • Utnevne en kompetent person blant brukerne som har kunnskap om åndedrettsvern
 • Sørge for opplæring av brukerne
 • Sørge for forskriftsmessig lagring og vedlikehold
 • Overvåke at utstyret brukes på korrekt måte iht. produsentens instruksjoner og at utstyret ikke forandres
 • Regelmessig evaluere utstyret og bruken av det, min. 1 gang pr. år.


Åndedrettsvern er regulert av over 30 ulike EN-standarder.


Her er noen av de vi oftest møter:

  EN 136   Helmasker

  EN 139   Trykklufttilkoblet åndedrettsvern med hel- eller halvmaske

  EN 140   Halvmasker og kvartmasker

  EN 143   Partikkelfilter

  EN 149   Filtrerende halvmasker mot partikler

  EN 405   Filtrerende halvmasker m/ventil til beskyttelse mot gasser

  EN 1835   Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange forbundet med hjelm eller hette

  EN 12021   Komprimert luft for pusteutstyr

  EN 12941   Krafttilført åndedrettsvern med hjelm eller hette

  EN 12942   Krafttilført åndedrettsvern med hel- eller halvmaske

  EN 14387   Gassfilter og kombinasjonsfilter

  EN 14593   Pusteutstyr med trykkluftsapparat (hel- og halvmaske)

  EN 14594   Trykkluftsutstyr med jevn lufttilførsel

OBS! Åndedrettsvern med filter skal ikke brukes dersom oksygeninnholdet i luften er mindre enn 19,5%, og kan heller ikke brukes av personer med skjegg og/eller bart.


Typer åndedrettsvern

FFP Filtrerende halvmasker mot partikler - EN 149

Selve masken utgjør filtermaterialet. Masker merket med NR, non reusable, kastes etter 1 dags bruk. Masker merket R, reusable, kan brukes flere ganger. Masker godkjent etter nyeste standard beskytter både mot faste og væskeformige partikler. FFP masker er hygieniske, lette, krever ikke vedlikehold og er rimelige i innkjøp.Filtrerende halvmasker mot gasser/damp - EN 405

Har ikke utskiftbare filter. Kan brukes flere ganger til filteret er mettet, da kastes hele masken. Lite vedlikehold, rimelige i innkjøp. Kan også leveres med kombifilter.Halvmasker med utskiftbare filter - EN 140

Dekker nese og munn. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombinasjonsfilter. Krever vedlikehold.Helmasker med utskiftbare filter - EN 136

Helmasker dekker øyne i tillegg til nese/munn. Har en langt høyere beskyttelsesfaktor enn halvmasker. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombifilter. Krever vedlikehold.Krafttilført åndedrettsvern - EN 12941/EN 12942

Luften filtreres ved at en vifte drar luften gjennom et filter, via en slange opp i pustesonen. Leveres med mange ulike typer hodesett: Helmaske, halvmaske, ansiktsskjerm, sveisemaske eller hette. Kan leveres med partikkel-, gass-, og kombifilter. Ingen pustemotstand, hvilket er en stor fordel sammenlignet med vanlige typer filtermasker uten lufttilførsel.Åndedrettsvern med trykkluft EN 14593-1 (med helmaske) EN 14593-2 (med halvmaske) og EN 14594 (med jevn lufttilførsel)

Basert på trykkluft som renses i godkjent pusteluftfilter. Pusteluften går via godkjent pusteluftslange via regulator og videre inn i pustesonen. Ingen pustemotstand. Man er avhengig av kompressor, samtidig som trykkluftslangen hemmer bevegelsesfriheten. Derfor best egnet på stasjonære arbeidsplasser.
Gassfilter/kombinasjonsfilter - EN 14387

Disse stoffene krever en annen type beskyttelse enn partikler. Gasser oppstår gjerne ved kjemiske reaksjoner. Damper er avgasser av faste/flytende materialer i normal romtemperatur eller trykk. Ved oppvarming frigjøres damper, oppfører seg likt som gasser. Disse trenger helt ned i lungene og kan gjøre stor skade. Det forekommer ofte kombinasjoner av forskjellige gasser/damper i samme område. Beskyttelse mot gasser/damper gjøres med kullfilter. Fungerer som en svamp som er behandlet på forskjellige måter for å tiltrekke seg gass/damp. Filteret blir mettet etter en tids bruk, og skal da kastes. Det er vanskelig å angi levetid på filter siden det er avhengig av mengde forurensning, luftmengde gjennom filteret, luftfuktighet og varme. Luktgjennomslag indikerer at filteret må byttes ut. Kullfilter skal ikke brukes mot luktfrie gasser. Dersom gass/ damp og partikler forekommer samtidig benyttes kombinasjonsfilter. Eksempler på dette er sprøytelakkering, sprøyting av væsker etc. Gassfilter/kombinasjonsfilter - EN 14387  A   Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65°C (maling, lakk og løsemidler)

  B  Uorganiske gasser og damper inkl. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid

  E  Sure gasser og damper inkl. svoveldioksyd og hydrogenklorid

  K  Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater

  AX   Organiske gasser og damper med kokepunkt under 65°C, for engangsbruk

  Hg   Kvikksølv, leveres i kombinasjon med partikkelfilter (max brukstid 50 timer)

  NO   Nitrogenoksid

  CO   Karbonmonoksid

  Klasse 1   kons. < 1000 ppm

  Klasse 2   kons. < 5000 ppm


Partikkelfilter - EN 143 og EN 149

Det er viktig at man definerer hva man skal beskytte seg mot. Partikler, støv, tåke og røyk krever partikkelfilter. Aerosoler er partikler som holder seg svevende i luften. De store fester seg gjerne i luftveiene, og vi hoster dem opp. De små holder seg lenger svevende i luften og kan trenge helt ned i nederste delen av lungene. Dette kalles respirabelt støv og er det som på sikt er mest farlig. Kan føre til støvlunge og nedsatt lungefunksjon. Partikkelfilter er et mekanisk filter som deles opp i 3 klassifiseringer (P1, P2, P3). Partikkelfilter godkjent i henhold til siste standard beskytter mot faste og væskeformige partikler. Partikkelfilter byttes ut når pustemotstanden blir for høy. Fargekode: Hvit

P1Beskytter mot ikke-giftig grovt støv

P2 Beskytter mot fint helsefarlig støv og røyk

P3 Beskytter mot fint helsefarlig støv og røyk samt mikroorganismer, biokjemiske substanser, virus, bakterier og sporer.