Kvalitet og miljø

TOOLS AS og TOOLS Klær & Vern har sammen med morselskapet Alligo AB implementert et konsernovergripende HMS- og ledelsessystem. TOOLS AS og TOOLS Klær og Vern har et veletablert styringssystem, som er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Miljø, bærekraft og ansvar

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøarbeidet drives som en integrert del av forretningsvirksomheten. Våre policyer innen områdene beskriver den tilnærming og påvirkning vi har, samt forventninger og krav til alle våre ansatte.

Sertifisering av produkter

Sikkerhetsklasseproduktene er i samsvar med direktivet (89/686 EEC), som erstattes av forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr. For hver produktgruppe gjelder spesifikke standarder. Les mer om relevante standarder under de respektive faner.

Kjemikalier i produkter, REACH

REACH er en forordning som trådde i kraft innen hele EU den 1.juni 2007. REACH er den engelske forkortningen for: registrering, evaulering, godkjenning og begrensning av kjemikalier, i norsk oversettelse. Hensikten er å skaffe seg kunnskap og kontroll over farlige kjemikalier som er importert eller allerede på det europeiske markedet. Mer informasjon om REACH finnes på Kemikalieinspektionens og ECHAs hjemmesider: www.kemi.se og www.echa.europa.eu.


Alligo arbeider kontinuerlig med RISE Chemical Group, leverandører og bransjeorganisasjoner for å sikre at ingen brukere eller personell er utsatt for risiko ved produksjon, håndtering eller bruk av våre produkter. En viktig del av Swedols arbeid med å begrense uønskede kjemikalier er vår kjemiske begrensingsliste. Dokumentet inneholder stoffer og stoffer som kanskje ikke er tilstede eller begrenset i våre produkter. Begrensningslisten oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av leverandøravtalen. Leverandørene er enige om å følge begrensningslisten og varene kontrolleres jevnlig.

OEKO-TEX®

Oeko-Tex standard 100 er verdens ledende humanøkologiske merking for tekstilprodukter. Produktene er testet for skadelige stoffer og har blitt godkjent av testinstitutter tilknyttet Oeko-Tex. Produktene i vårt sortiment som er Oeko-Tex-sertifisert, er merket med Oeko-Tex-logoen, se katalogen eller univern.no. Lær mer om Oeko-Tex på deres hjemmeside, www.oeko-tex.com.

Åpenhetsloven

-Ansvarlig innkjøp

Vi jobber alltid for langsiktige bærekraftige relasjoner med våre leverandører. Relevante bærekraftaspekter må alltid tas i betraktning ved innkjøp, kommersielle så vel som indirekte.

Vi støtter FNs Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. Vårt selskap er forpliktet til å offentliggjøre vår prosess for aktsomhetsvurdering med hensyn til bland annen menneskerettigheter og miljjø i vår egen virksomhet og i vår verdikjede. Dette betyr at våre leverandører må ta i bruk Alligos etiske retningslinjer for leverandører og kjemikalierestriksjonslisten og gjennomføre en digital egenevaluering. De etiske retningslinjer for leverandører er harmonisert med amfori’s Code of Conduct og er blant annet basert på FNs Global Compact,

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs åtte kjernekonvensjoner, FNs konvensjon mot korrupsjon og miljøvernlovgivning. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer her

God kunnskap om våre leverandører og leverandørkjeder er avgjørende for at vi skal kunne foreta risikovurderinger og jobbe forebyggende for å minimere risiko knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern. Univerns arbeid med aktsomhetsvurdering i leverandørkjeden er basert på en analyse av landspesifikke risikoer knyttet til arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon, samt produktspesifikke risikoer. Betingelsene og risikoene kan variere avhengig av type leverandør og type produkt. For å identifisere landsspesifikke risikoer brukes eksterne kilder som Verdensbankens Worldwide Governance Indicators, Transparency Internationals Corruption Perceptions Index, ITUCs Global Rights Index og Yale Universitys Environmental Performance Index. Univern, gjennom Alligo, er også medlem av Amfori, en forening som jobber for bedre forhold i verdikjeder verden over.

Oppfølging og gjennomgang

Basert på kartlegging og risikovurdering av Univerns leverandører følger vi opp og vurderer leverandørers ytelse opp mot våre krav. Vi gjennomfører blant annet oppfølging av egenevalueringer, leverandørrevisjoner, samarbeidsplaner og etiske tredjepartsrevisjoner. En sjekkliste basert på våre etiske retningslinjer brukes ved stedlige besøk hos leverandører utført av egne ansatte. Ved produksjon av produkter under egne varemerker reviderer vi fabrikkene gjennom etiske tredjepartsrevisjoner gjennom amfori BSCIs revisjonsprogram. Gjennom amfori’s revisjonsintegritetsprogram kan vi sikre at vi kun bruker revisjonsselskaper og revisorer som forstår våre etiske retningslinjer og kan verifisere revisors kompetanse. En revisjon består av gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ansatte og observasjoner under gjennomgang av anlegget. Gjennom Alligos egen Whistleblower-funksjon, og en tjeneste via amfori Grievance Mechanism, kan enkeltpersoner innenfor Alligos egen virksomhet eller knyttet til vår verdikjede rapportere uregelmessigheter tilknyttet Alligos virksomhet.

Avvik fra etiske retningslinjer

Dersom det oppdages avvik fra Alligos retningslinjer, skal det utarbeides en handlingsplan og korrigerende tiltak. Leverandører som vi samarbeider med gjennom amfori BSCI tilbys støtte og opplæring for å styrke kompetansen lokalt og hindre gjentakelse av avvik. Ved grove avvik eller brudd på menneskerettighetene er det rutiner for behandling av disse sakene. Hver sak etterforskes og enkeltpersoner som har blitt offer skal få oppreisning og erstatning.

Aktomshetsvurdering sammenstilling

Rapport Bærekraft og aktsomhetsvurdering 2024GRØNT PUNKT

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, en returordning for å sikre gjenvinning av emballasje. Les mer om Grønt Punkt på deres hjemmeside, www.grontpunkt.no.