AT Work og Fallsafe

Høykvalitets fallsikringsutstyr til konkurransedyktige priser. Vi har tilpasset vårt sortiment betydelig for å dekke våre kunders behov på en mer tilfredsstillende måte. Etter forespørsel har vi satt sammen flere pakkeløsninger som vil gjøre det enklere å velge det som vil passe.

Arbeid i høyden

Arbeid over 1 meter anser vi som arbeid i høyden. Ved høyder mer enn 2m, skal det ifølge § 6-5 Sikring mot fall i Arbeidsplassforskriften, alltid være rekkverk eller andre vernetiltak som personlig fallsikringsutstyr (PFU). Dette skal hindre fall som medfører personskade (jfr. Forskrift om utførelse av arbeid). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.

«Gangbaner, trapper, plattformer og arbeidsplasser som er plassert i høyden skal til enhver tid være solide og stabile, og ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte. På konstruksjoner der arbeidet medfører fare for personskade ved fall på mer enn 2m til lavere nivå, skal det der det er praktisk mulig, være gangbane. Åpninger mellom vegg og stillas eller gangbane større enn 0,30 m skal sikres. Over faste arbeidsplasser og trafikkarealer tillates åpninger i gulv og gitterrister bare når åpningene sjelden passeres, f.eks. i forbindelse med ettersyn og vedlikehold. Landgang for skip og lignende skal ha rekkverk og sikkerhetsnett. Kai skal ha fester for sikkerhetsnett med passende mellomrom.»

Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides./p>

Noen av de viktigste spørsmål som må avklares er:

 1. Hva er potensiell fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?
 2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?
 3. Har jeg godt nok festepunkt? (skal tåle minimum 10kN statisk i 3 min)
 4. Hvilken seletype er mest hensiktsmessig?
 5. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning? Forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt arbeid, mekanisk miljø med skarpe kanter osv.De europeiske (og norske) normene er:

EN 341 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Nedfiringsutstyr
EN 353-1 Selvlåsende glider med stiv føring
EN 353-2 Selvlåsende glider på fleksibel føring
EN 354 Forbindelsesliner
EN 355 Falldempere
EN 358 Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper
EN 360 Selvstrammende fanganordninger
EN 361 Kroppsseler
EN 362 Koblingsstykker
EN 363 Personlige vernesystemer mot fall fra høyder
EN 365 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking
EN 795 Forankringsanordninger - Krav og prøving
EN 1496 Heisemekanismer for redning
EN 471 Meget godt synlig vernetøy til yrkesbruk
EN 567 Tauklemmer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
EN 813 Sitteseler

Skriftlig utgave av alle standarder kan skaffes hos Standard Norge på www.standard.no


Utdrag fra forskrift om utførelse av arbeid

Arbeidsgivers ansvar

Risikoanalyse/vurdering.
Husk rednings- og evakueringsplan.
Stille hensiktsmessig og CE-merket utstyr til disposisjon.
Gi opplæring og informasjon, teoretisk og praktisk.
Sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold,
reparasjon og utskiftning av personlig verneutstyr.

Arbeidstagers ansvar

Arbeidstageren er i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å bruke utstyret og følge de instruksjoner som arbeidsgiver gir.

OBS!

Arbeidsgiver som ikke følger forskriften blir normalt erstatningspliktig ovenfor skadelidende, arbeidsledere som ikke følger forskriften kan bli strafferettslig ansvarlige.


Redning/evakuering

Arbeidsgiver plikter å ha en plan for redning/evakuering når uhellet først er ute. Vi vil anbefale å ha 1stk komplett redningspakke tilgjengelig som er tilpasset arbeidsplassen slik at redning/evakuering kan iverksettes i løpet av de første 15-20 minutter. Redning bør iverksettes umiddelbart etter et fall for å minimere virkningene av å henge for lenge i en fallsikringssele. Dersom den forulykkede blir hengende for lenge kan risikoen for at et hengetraume inntreffer være til stede. Effekten av et hengetraume kan være alvorlig og i verste fall dødelig grunnet begrensning i blodsirkulasjon, dermed blir tilførselen av oksygen til hjernen mindre hvilket kan få fatale følger. Å ha hensiktsmessig utstyr, samt opplæring og trening i korrekt bruk er viktig for å sikre et trygt arbeidsmiljø i høyden.

I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid så skal alle arbeidstakere som skal benytte arbeidsutstyr ha dokumentert sikkerhetsopplæring både teoretisk og praktisk.

Periodisk kontroll

Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll minimum hver 12. mnd. og oftere ved ekstreme forhold. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen. De fleste Univern forhandlere kan utføre periodisk kontroll av seletøy, liner, glidere på tau, støttebelter, festestropper og lignende. Utstyr som har vært utsatt for fall skal kasseres, med mindre de kan repareres hos et godkjent verksted, dette gjelder for visse type fallblokker. Ta kontakt for mer informasjon. www.univern.no.

Fallblokker skal kontrolleres av egen sertifisert person. Fallblokker kan innleveres hos Univern forhandler som vil sende disse til Univern AS, eller til annet godkjent verksted for fallblokker. OBS! Vi utfører kun kontroll på AT Work og Fallsafe fallblokker.

Blokker som har vært i bruk ved fall skal inn til kontroll uavhengig av når neste planlagte kontroll er, dette er særs viktig da minimum bremsesystem og wire må byttes.

Diverse tips og råd

Utstyret bør lufttørkes etter bruk og oppbevares mørkt og tørt. Vevbånd kan ta alvorlig skade av UV-stråler, kjemikalier, varme og andre ytre påvirkninger, som reduserer styrken i vevbåndet. Metallkomponenter kan bli utsatt for rust og korrosjon.

Vær oppmerksom på at påføring av kjemikalier på vevbåndet kan føre til uopprettlig skade – ikke merk utstyr med tusjpenner e.l. Dette fører til at utstyret må kasseres. Merking bør skje på en måte som ikke skader utstyret, eksempelvis merkelapper som festes med strikk på utstyr.

Rengjøring av utstyr er viktig, men da skal det kun brukes særdeles mild såpe! Bruk av løsemiddel er strengt forbudt. Tørking av utstyret skal foregå i romtemperatur, man skal ikke påskynde tørkingen ved bruk av tørketrommel, varmevifter osv da dette kan påføre skade og svekke materialet.

Ved normalt bruk der utstyret blir vedlikeholdt, oppbevart og rengjort i henhold til produsentens anvisninger, kan det forventes en brukstid på opptil 10 år fra første bruksdato..

Kurs

Univern AS tilbyr lovpålagt grunnleggende kurs ved bruk av fallsikringsutstyr. Kurset omfatter teoretisk gjennomgang av:

 • Lover og regler.
 • Konsekvenser ved fall.
 • Rettigheter, forsikringer.
 • Produktinformasjon.

I tillegg til den teoretiske biten gjennomfører vi en praktisk del som omfatter::

 • Påseling av utstyr.
 • Klatring i vegg.
 • Nedfiring.
 • Gjennomføring av enkel redning/evakuering.Etter endt kurs blir det utstedt kursbevis for gjennomgått fallsikringstrening. Kurset blir holdt i Univerns lokaler på Skedsmokorset. Kan holdes ute hos kunden om egnet lokale stilles til disposisjon. Kurset dekker retningslinjene i Forskrift om utførelse av arbeid, samt OLF113 for offshorenæringen.